iZenzo Zika Kristu Ovukile

Incwadi yeZenzo ibhala ngokusungulwa, ukuqala kanye nomsebenzi weBandla njengoba lalilalela umyalo Omkhulu. UMduduzi othenjisiwe-uMoya oNgcwele- wafika ukuba uhlale phakathi kwamakholwa, enezibonakaliso ezingakaze ziphindwe. ULuka ukhombisa iNjongo yeBandla, isithembiso namandla anikezwe iBandla, kanye nokuSebenza okwaba umphumela weNtshumayelo kaPetru. Izenzo azinasiphelo, ngakho-ke ngandlela thize onke amakholwa ayingxenye yesahluko sokugcina namuhla! 

Audio Lesson:

Back to: Izenzo kanye namaRoma

Leave a Reply