Umbuso KaNkulunkulu.

Uyini uMbuso kaNkulunkulu? ETestamenteni Elidala, umbuso kaNkulunkulu wawuyindawo engokoqobo, yomlando kanye nendawo lapho uNkulunkulu ayenobukhosi phezu kwayo, uNkulunkulu Uqobo Lwakhe efuna ukuba nguye yedwa umbusi. Nokho, abantu benqaba uNkulunkulu njengenkosi yabo futhi bacela amakhosi angabantu, futhi bawathola. Umphumela wawuvame ukuba mubi. Lokhu kusinika ukuqonda ngomqondo woMbuso kaNkulunkulu nokuthi uhlobana kanjani neTestamente Elisha kanye nempilo yethu. 

Audio Lesson:

Back to: Umlando: AbaHluleli – U-Esteri

Leave a Reply