Ukulalela Okugcotshiweyo.

USawula, inkosi yokuqala yakwa-Israyeli, akazange alalele futhi wabangela ukuba uJehova amlahle. Isici esasibusa ekuphileni kukaDavide kwakuwukulalela, wayezokwenza yonke intando kaNkulunkulu. Impumelelo yangempela ivame ukutholakala kangcono ezindaweni eziyimfihlo ezinhliziyweni zethu. Inkosi yakwa-Israyeli enkulu kunazo zonke, uDavide, yayingumalusi, umculi, iqhawe, umholi nomngani. Okubaluleke kunakho konke, uchazwa njengendoda evumelana nenhliziyo kaNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: Umlando: AbaHluleli – U-Esteri

Leave a Reply