Amakhosi nabaPhrofethi

Izincwadi zomlando zamaKhosi neyeziKronike zisitshela ngomphumela wama-Israyeli wokungafuni ukuba uNkulunkulu abe inkosi yawo. Kulezi zincwadi, sizothola izixwayiso ezimangalisayo ekuphileni kwamakhosi amabi, futhi sithola izibonelo ezinhle ekuphileni kwabaprofethi abesaba uNkulunkulu abanjengo-Eliya no-Elisha.  AmaKhosi awokuqala, sifunda ngokuhlukaniswa kwalowo mbuso wabantu. AmaKhosi awesibili, sifunda imininingwane yokuthunjwa kwabo okudabukisayo kanye nomusa nokubekezela kukaNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: Umlando: AbaHluleli – U-Esteri

Leave a Reply