Isu Lomsindisi

AmaVangeli asikhombisa ukuthi uJesu unesu lokufeza umsebenzi wakhe. Isu lakhe lokufinyelela emhlabeni ngomlayezo Wakhe wensindiso lalihlanganisa ukuqeqesha nokufundisa abafundi Bakhe ukuhlangabezana nezidingo zomhlaba. UJesu wayevame ukubeka abalandeli Bakhe ngohlelo phakathi Kwakhe nalabo ababedinga ukuthola ukumukela kukaNkulunkulu okungaphezu kwemvelo. Uhlelo lukaKristu ovukile, ophilayo lusazosebenzisa abafundi Bakhe ukudlulisa iqiniso lezindaba Zakhe Ezinhle kulabo abadinga insindiso. 

Audio Lesson:

Back to: Isingeniso seTestamente Elisha: uMathewu

Leave a Reply