Umuntu noNkulunkulu – Njengoba Kunjalo

Incwadi yabaseRoma ingumsebenzi wobungcweti kaPawula wezenkolo. UPawula ubeka imfundiso esemqoka yokulungisiswa (ukuthi uNkulunkulu uthi abangalungile balungile ngokuphelele ngenxa yomsebenzi kaJesu Kristu). Kuphezu kwalensika lapho akha khona ukuphikisana kwakhe namandla evangeli okuguqula izoni ezingalungile zibe ngabalungileyo abalungisiswayo, ngokuba isiphambano sikaJesu Kristu singasenza abalungileyo. Izindaba ezinhle kuKristu ukuthi singalungiswa, njengokungathi asizange sone! 

Audio Lesson:

Back to: Izenzo kanye namaRoma

Leave a Reply