Izinto Ezishiywe Ngaphandle

Izincwadi zeziKronike zihlanganisa inkathi yomlando efanayo naleyo incwadi kaSamuweli neyamaKhosi ezihlanganisayo. IziKronike zisho Izinto Ezishiyiwe. Izincwadi zigqamisa umbono kaNkulunkulu ngomlando wamaHeberu kanye namakhosi aba nesandla ekuletheni imvuselelo, ukubuyiselwa, nenguquko. Isihluthulelo sokuqonda iziKronike yilesi: Izindlela zikaNkulunkulu akuzona izindlela zethu, futhi imicabango yakhe akuyona imicabango yethu. 

Audio Lesson:

Back to: Umlando: AbaHluleli – U-Esteri

Leave a Reply