Pho, Kunani?

KwabaseRoma izahluko kusuka kwesishiyagalolunye Kuya kweshumi nakunye , uPawula ukhuluma ngamaqiniso ajule kakhulu esingasoze sawaqonda ngokuphelele, okuyimfundiso yoKhetho kanye noBukhosi bukaNkulunkulu. KwabaseRoma 8:28 sifunda ukuthi singathembela ukwahlulela kukaNkulunkulu ezintweni zonke, ngisho nokubi, ngoba uthembisa ukwenza okuhle kuphume kukho. Ukunika intando yethu kuNkulunkulu kumvumela ukuba ambule intando yakhe ephelele ezimpilweni zethu. Njengoba silalela uNkulunkulu, uyakujabulela ukusibonisa okwengeziwe ngentando yakhe ezimpilweni zethu. 

Audio Lesson:

Back to: Izenzo kanye namaRoma

Leave a Reply