Ukulunga Okukhiqizwa eRoma

KwabaseRoma, izahluko 12-16, uPawula ugcizelela ukusetshenziswa okungokoqobo lwamaqiniso aye wahlanganyela nawo maqondana noNkulunkulu, ibandla, amanye amakholwa, uhulumeni, umhlaba, kanye nathi ngokwethu. UPawula ukhuluma ngokuqondile: ukungenisa izihambi, ukukhonza, ukuthobeka, ukuthethelela, umthandazo, udumo, ukuba yisibonelo, izici ezimpunga zokuphila kanye nendlela yokuvumela uthando lukulawule indlela esiphendula ngayo ekuhlukeni kwemibono. UPawula uphetha ngomgomo wakhe oyinhloko: ukufinyelela umhlaba ngevangeli likaJesu Kristu. 

Audio Lesson:

Back to: Izenzo kanye namaRoma

Leave a Reply