Ukulungiswa Nokuheha eKorinte

Incwadi yokuqala kaPawula yobufundisi eya kwabaseKorinte yayibhalelwe ibandla ayelazi kahle, ukuze alungise izinkinga futhi afundise futhi akhuthaze amakholwa okholweni lwabo, nolwethu. Ezahlukweni zokuqala eziyishumi nanye uPawula wakhuluma ngezinkinga ezithile ezikhona ebandleni ezithiya ukukhula nokufakaza ngokomoya, umuntu ngamunye nanjengebandla. Izahluko ezine zokugcina ziyisigaba esakhayo esinikeza izixazululo zezinkinga zebandla ngaleso sikhathi nasemabandleni ethu namuhla. 

Audio Lesson:

Back to: AbaseKorinte I no II

Leave a Reply