Awuqagele Ukuthi Ngubani Ozesidlweni Sakusihlwa?

Bona uNkulunkulu ngempilo ka-Esteri, indaba yowesifazane ongumHeberu owashada noweZizwe futhi wasindisa abantu bamaJuda ekuqothulweni kohlanga, agcina inzalo kaMesiya. Enye yezindikimba ezibaluleke kakhulu zika-Esteri ukunakekela kukaNkulunkulu obusa phezu kwezimpilo zabantu Bakhe, ngisho nalapho izimo zethu zibuhlungu noma zinzima nokuthi wenza kanjani zonke izinto zisebenzele ukuzuzisa labo ababiziwe ngokwezinjongo Zakhe. 

Audio Lesson:

Back to: Umlando: AbaHluleli – U-Esteri

Leave a Reply