Ingabe uKristu Wehlukanisiwe na?

Inkinga yokuqala uPawula akhuluma ngayo kwakuyinkinga yokwahlukana; amakholwa ahlukana phakathi ngabaholi ababalandelayo. Umyalezo kaPawula wawuthi, kufanele silandele uKristu hhayi abaholi abangabantu. UPawula wafundisa ukuthi uMoya kaNkulunkulu kuphela ofundisa izinto zikamoya kumuntu. Asikwazi ukufunda iqiniso elingokomoya ngamehlo ethu omuntu, izindlebe, noma inhliziyo. Kufanele sifunde iqiniso likamoya ngoMoya oNgcwele osinika amandla okwazi nokuqonda imicabango kaNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: AbaseKorinte I no II

Leave a Reply