Uthando Olubhekana ngqo!

UPawula wafundisa ukuthi njengoba inhliziyo yomuntu ivame ukujula kunolwazi lwakhe, kufanele sikushiyele ukwahlulela kwezinhliziyo zabantu kuNkulunkulu. IBhayibheli alifundisi ukuthi akufanele nanini sahlulele omunye umuntu, kodwa kufanele sizahlulele thina kuqala, ngoba ngezinye izikhathi kuyadingeka ukuba sikhiphe izahlulelo ngalabo abaphikelelayo esonweni sabo. Isisusa sethu sokubhekana nabo kufanele ngaso sonke isikhathi kube uthando, umgomo wokubuyisela ekuhlanganyeleni neNkosi kanye nomzimba kaKristu. 

Audio Lesson:

Back to: AbaseKorinte I no II

Leave a Reply