Umuntu Wangaphandle noMuntu Wangaphakathi

IZwi likaNkulunkulu lihlanganisa izincwadi ezinhlanu zezinkondlo, ezaziwa nangokuthi izincwadi zokuhlakanipha noma imibhalo: UJobe, amaHubo, iZaga, umShumayeli nesiHlabelelo seziHlabelelo. Kulezi zincwadi, uNkulunkulu ukhuluma nezinhliziyo zabantu baKhe lapho behlupheka (uJobe), bekhonza (AmaHubo), bebhekana nezinqumo zokuphila kwansuku zonke (Izaga), ukungabaza (UmShumayeli), futhi eveza ukusondelana komshado (IsiHlabelelo SeziHlabelelo). Isifiso sikaNkulunkulu siwukuthi siguqulwe sisuka ngaphakathi siphumele ngaphandle. 

Audio Lesson:

Back to: Izinkondlo: UJobe – IsiHlabelelo SeziHlabelelo

Leave a Reply