Ukuhambisana kanye noThando

Uthando luwukubonakalisa okukhulu ubunye uNkulunkulu ayebuhlosile lapho ethi, Laba ababili bayoba nyamanye.” Enye inkinga enkulu emshadweni ubugovu. Lapho sifunda ukuphatha abalingani bethu ngokungenabugovu, ukubeka izidingo zomlingani wethu kuqala, siqala ukuthanda njengoJesu. Uthando lukaNkulunkulu luchazwe kahle kwabaseKorinte wokuqala isahluko seshumi nantathu futhi lusibonisa indlela okufanele sibathande ngayo abanye. Ngothando lwe-agape, umshado ungagcwaliseka ngempela nakho konke uNkulunkulu ayehlose ukuba kube yikho. 

Audio Lesson:

Back to: Umndeni Nomshado

Leave a Reply