Uyangilalisa

Incwadi yamaHubo iyinkondlo yeBhayibheli yokukhulekela, yokudumisa kanye nemithandazo. AmaHubo anezihloko ezine eziyinhloko: amahubo asitshela ngalabo ababusisiwe, amahubo aveza imizwa esizizwa ngayo, amahubo okukhulekela namahubo esiprofetho esiphathelene noMesiya ozayo. Ihubo elaziwa kakhulu, nencazelo enhle kakhulu yobudlelwane phakathi kukaNkulunkulu nomuntu, iHubo lamashumi amabili nantathu. Leli hubo elibusisiwe liveza uNkulunkulu njengomalusi ohlakaniphile nomelusi. 

Audio Lesson:

Back to: Izinkondlo: UJobe – IsiHlabelelo SeziHlabelelo

Leave a Reply