Ukuphumela Obala koMshumayeli

Incwadi yesibili kaPawula kwabaseKorinte imayelana nenkonzo uNkulunkulu afuna wonke amakholwa ayizwe, inkonzo yokubuyisela bonke abantu kuye. Kodwa izimpilo zethu kumele zibonakaliswe nguKristu osisindisile futhi ophila kithi. UPawula wachaza ubuhlobo bethu noKristu ngezindlela ezintathu: ngoKristu, kuKristu, nangoKristu. Lapho sibhekana nezingcindezi, izivunguvungu, nezilingo, abantu bayobona ukuthi sihlukile, sigcwaliswa ingcebo eyigugu: UJesu uqobo Lwakhe. 

Audio Lesson:

Back to: AbaseKorinte I no II

Leave a Reply