Umusa Wokunikela

Kwabase Korinte Isahluko sesishiyagalombili kuya kwesishiyagalolunye , uPawula ubhala ngomnikelo wamakholwa ashushiswayo eJerusalema. UPawula uchaza ubuphathi obuthembekile baseFilipi, esinikeza ubuciko obumangalisayo endabeni yobuphathi beBhayibheli. UNkulunkulu uyazamukela izipho zethu, hhayi ngokusekelwe ekutheni zinkulu kangakanani – abaseFilipi banikela ngokuphana ngisho nasebumpofini babo – kodwa ngesimo sengqondo esisipha ngaso. Izisusa zethu kufanele kube uthando nokubonga, sibuyisele ngenjabulo kuNkulunkulu ingxenye yalokho asinike khona. 

Audio Lesson:

Back to: AbaseKorinte I no II

Leave a Reply