Isibusiso Sokuthethelela

KumaHubo amashumi amathathu nakubili(32) nangamashumi amahlanu nakunye(51), phakathi kokunye, uDavide ukhuluma ngemizwa sonke esingahlobana nayo: imizwa ehlobene nokuba necala. Amahubo okuvuma izono nokuthethelela asibonisa ukukhululeka nenjabulo etholakala ekuthetheleleni kukaNkulunkulu izono zethu kanye nezibusiso zomusa kaNkulunkulu nokubuyiselwa. AmaHubo (139) achaza uNkulunkulu esithandaza kuye. UNkulunkulu wazi futhi uqonda konke ngathi, ngakho ungumeluleki ophelele ngezikhathi zobunzima. 

Audio Lesson:

Back to: Izinkondlo: UJobe – IsiHlabelelo SeziHlabelelo

Leave a Reply