Ivangeli Eliphendukezelwe

Ungaba muhle ngokwanele ukuba usindiswe noma uhlale usindiswe? UPawula uthi ukucabanga okunjalo kungokwenyama. Lapho uPawula ezwa iVangeli liphendukezelwa evangelini elisekelwe emisebenzini, waphendula kwabaseGalathiya echaza ukuthi silungisiswa ngokukholwa hhayi ngemisebenzi. UPawula waqhubeka wathi ukuphela kwendlela yokuphila ukubethelwa esiphambanweni noKristu; UPawula wayengakhulumi ngokufa, wayekhuluma ngokuphila ngokukholwa kuKristu. 

Audio Lesson:

Back to: Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Leave a Reply