Nambitha Ubone

Ukungabi nathemba kuyinkinga enkulu emhlabeni wethu, kodwa isifiso sikaNkulunkulu siwukuba ithemba alitshaleke ngaphakathi kwethu lisiholele okholweni nasebudlelwaneni bomuntu kanye Naye. UNkulunkulu usimema ukuba sinambithe futhi sibone ukuthi muhle, simlandele ngokulalela futhi sethembe izwi lakhe. Labo abathembela kuNkulunkulu bayobusiswa njengoba baqina ethembeni nokholo lapho bezwa ukwethembeka kukaNkulunkulu ukuze abanike, abavikele, futhi abakhulule. 

Audio Lesson:

Back to: Izinkondlo: UJobe – IsiHlabelelo SeziHlabelelo

Leave a Reply