Ukuvunwa kweVangeli

Sinamandla amabili aphikisanayo ngaphakathi kwethu: imvelo yethu yesono kanye nemvelo yethu entsha. Umphostoli uPawula uthi kwabaseGalathiya, uMoya unamandla okunqoba inyama. Konke kuncike kulokho esikutshala ensimini yokuphila kwethu. Uma sitshala imbewu kaNkulunkulu ekuphileni kwethu isithelo sikaMoya siluthando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, umusa, ubuhle, ukwethembeka, ubumnene nokuzithiba. Kufanele sitshale imbewu ukuze sithokozise uMoya ukuze sivune ukuphila okuphakade. 

Audio Lesson:

Back to: Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Leave a Reply