Ukuthatheka kuJesu

Ekuboneni kwethu kokuphetha kwabaseGalathiya sinokuqonda ngokukhubazeka kukaPawula kanye nencazelo yakhe yokuzalwa kabusha okufana nokuzalwa kwenyama. UPawula ufundisa ukuthi uma uKristu esikhululile kufanele sihlale sikhululekile. Incwadi kaPawula encane eya kwabase-Efesu ijule kakhulu. UPawula usitshela ukuthi kuKristu nasezulwini siyakwazi ukufinyelela kukho konke esikudingayo ukuze siphile impilo yobungcwele bukaNkulunkulu. Inkinga sike sibheke endaweni engafanele. 

Audio Lesson:

Back to: Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Leave a Reply