Ukuhlakanipha KukaSolomoni

Incwadi yeZaga iyincwadi ewusizo kunazo zonke eBhayibhelini, ukuze abantu bakaNkulunkulu bazi indlela yokuphila. USolomoni wayebonwa njengomuntu ohlakaniphe kakhulu emhlabeni. Okuningi kokuhlakanipha kukaSolomoni wakufunda emaphutheni akhe. Wayefuna ukufundisa izinsizwa ukuthi zingenzi njengaye. Injongo yakhe yayiwukuba abahlakaniphileyo babe ngabaholi abahlakaniphile, abangenangqondo ukuze bahlakaniphe, futhi bonke abantu babone ukuthi bangaphila kanjani ngendlela efanele. 

Audio Lesson:

Back to: Izinkondlo: UJobe – IsiHlabelelo SeziHlabelelo

Leave a Reply