Izidwedwe Nezingubo

Inhloso yabase-Efesu ukukhombisa iBandla ukuthi bafanele babe yini futhi bayini kulomhlaba; ukukhombisa iBandla ukuthi sikutholile konke esikudingayo ukuze siphile singabanqobi, futhi kuyenzeka siphile endaweni yasezulwini. Siyanxuswa ukuthi siyeke ukudlala isonto sibe iBandla. Cela uMoya oNgcwele ukuthi akubonise konke lokho oyikho, ngomusa kaNkulunkulu, kukwenza ube yingxenye ebalulekile yeBandla likaJesu Kristu. 

Audio Lesson:

Back to: Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Leave a Reply