Izinhlupheko ZikaKristu

UJohane uMbhapathizi wethula uMesiya, Bheka, iWundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe! AmaVangeli asitshela ngezenzakalo ezibalulekile ekuphileni kukaJesu Kristu: Ukubhapathizwa Kwakhe, ukunikezelwa okubonisa ukuqala kwenkonzo Yakhe yasobala; nesilingo saKhe, ukubhekana noSathane. UJesu wamelana nesilingo ngokwazi nangokucaphuna imiBhalo nangokubeka uNkulunkulu kuqala ekuphileni kwakhe. Wafakaza ukuthi WayeyiNdodana kaNkulunkulu enqoba isono. 

Audio Lesson:

Back to: Isingeniso seTestamente Elisha: uMathewu

Leave a Reply