Ukuphi?

Siyini isidingo sethu esikhulu kunazo zonke? Kwenzekani uma sihluleka ukuhlangabezana nakho? UNkulunkulu wanika u-Adamu no-Eva konke ababengakudinga. Babhekane nesinqumo esifanayo sonke esibhekene naso: Ngabe sizophila ngendlela kaNkulunkulu noma ngendlela yethu? UGenesise isahluko sesithathu ungumfanekiso wesono nendlela uNkulunkulu asebenzelana ngayo nezoni, ngesono nemiphumela yaso. UNkulunkulu ulandela izoni futhi usabuza abantu imibuzo efanayo nanamuhla. 

Audio Lesson:

Back to: UGenesise no-Eksodusi

Leave a Reply