Ingubo Yobudlelwane

Incwadi yabase-Efesu isifundisa indlela yokusebenzisa izimiso zobuKristu ezinkundleni ezinzima kunazo zonke, ekhaya. UPawula usitshela ukuthi kumele sikhumule izigqoko zomuntu omdala sigqoke izingubo zomuntu omusha sihambe ngoMoya, othandweni, ikakhulukazi ekhaya. Esahlukweni sesihlanu, uPawula unikeza icebo likaNkulunkulu ngemindeni nokuthi ubaba nomyeni kufanele bathande njengoba uKristu ethanda iBandla. 

Audio Lesson:

Back to: Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Leave a Reply