Ubunjalo Babaphrofethi

Abaprofethi kwakungamadoda avela ezizindeni eziningi ezihlukahlukene ayebizelwe ukuba akhulumele uNkulunkulu. Abaningi abaprofethi baxwayisa ngokwahlulela okuzayo. Kuzo zonke izixwayiso zabo, phakathi nezinsuku zobumnyama kakhulu zabantu bakaNkulunkulu, kunomyalezo womusa nethemba likaNkulunkulu. Ngethemba kuMesiya ozayo. UNkulunkulu ubiza wonke umKristu ukuba afanekise umusa neqiniso laKhe ezweni elifayo, njengoba nje acela abaprofethi ukuba benze eminyakeni eyizinkulungwane ezimbalwa edlule. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abakhulu: U-Isaya – uDaniyeli

Leave a Reply