Ubudlelwane Bevangeli

Kulesi sifundo siqala ukufunda incwadi kaPawula yokubonga ebandleni laseFilipi; leyo akhomba yona njengesibonelo sokuthi abanye basilandele. UFilipi wayegxile ekufinyeleleni kwabalahlekile. Sethulwa kulokho okubizwa ngebandla langaphakathi, elathembeka ekufakazeni kwalo. Ibandla leqiniso lakhiwe ngabantu abangabalandeli bakaKristu ngoba bezwe uMoya oNgcwele ebabiza ekuhlanganyeleni noJesu Kristu. 

Audio Lesson:

Back to: Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Leave a Reply