Izindlela zokuphila kuKristu

Ingqikithi yabaseFilipi ithi Ukuphila kuKristu ngokuhlanganyela. Lomqondo mawube kuwe. UPawula ugcizelela ukubaluleka kokuthobeka ekuhlanganyeleni kwamakholwa nokubheka abanye njengabaphakeme kunathi. Ufundisa ukuthi singakwazi futhi kufanele sazi futhi sigcwalise intando kaNkulunkulu enhle nephelele ezimpilweni zethu. UPawula wathi futhi, Lokhu kanye engikwenzayo, ngikhohlwa okungemuva, ngizelulela kokuphambili. 

Audio Lesson:

Back to: Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Leave a Reply