Ukufika nokuhamba kukaIsaya

Ngazalelwani kulesi sikhathi nakule ndawo? Ngingena kuphi ohlelweni lukaNkulunkulu? Izimpendulo zale mibuzo, neminye eminingi enjengale, zitholakala encwadini ka-Isaya, incwadi yesiprofetho ende kunazo zonke eBhayibhelini. U-Isaya ucashunwe kakhulu eTestamenteni Elisha futhi usinika   iziprofetho eziningi ngoMesiya ozayo kunanoma yimuphi omunye umprofethi. U-Isaya usenza sazi ngesidingo sethu soMsindisi bese esethula kuMsindisi owayezofika. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abakhulu: U-Isaya – uDaniyeli

Leave a Reply