Umyalo Wokuthula

Ingabe unakho ukuthula kukaNkulunkulu okuqhubekayo? Uma kungenjalo, lokho akufanele kukumangaze noma kukudumaze uma ungafinyeleli imibandela kaNkulunkulu. KwabaseFilipi isahluko sesine uPawula usifundisa izimo eziyishumi nambili zokuthula kukaNkulunkulu: Ungakhathazeki, khuleka ngakho konke, cabanga ngezinto ezinhle, yenza okulungile, bonga, duma ngokuba mnene, yiba nesineke, yamukele izimo zakho, bheka phezulu, jabula Kuye, kwazisa ukuvunyelwa uNkulunkulu, futhi uphumule impilo yakho. inhliziyo nengqondo kuKristu. 

Audio Lesson:

Back to: Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Leave a Reply