uKristu kuqala

Incwadi yabaseKolose iwumsebenzi wobuciko kaPawula ngoKristu webandla: Ungubani uKristu, lokho uKristu akwenzile, nokwanela Kwakhe konke. Ibandla laseKolose lalinezinkinga ezinkulu ezintathu: ukuhlasela kwefilosofi phezu kobunkulunkulu nomuntu kaJesu Kristu, ukuhlaselwa kobuhlakani phezu kokholo lwabantu, futhi kwakukhona amaJuda ayebeka umthetho phezu kwebandla. UPawula ugcizelela ukuthi uKristu wayenguNkulunkulu Kakhulu. UPawula ubekela amakholwa inselele yokuba athandaze ngobuqotho, ngokubonga. 

Audio Lesson:

Back to: Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Leave a Reply