Ithemba Elibusisiwe

Isihloko sencwadi yokuqala kaPawula kwabaseThesalonika ukubuya Kwesibili kukaJesu Kristu. Kubalulekile ukuqonda ukuthi ukubuya kwesiBili kukaJesu Kristu akusona isigameko esisodwa kodwa uchungechunge lwezehlakalo. Sizoqaphela indlela uPawula akhuthaza ngayo abaseThesalonika ngokuhlwithwa okuzayo nokubuya kwesibili ngokomzimba kweNkosi uJesu Kristu. UPawula ubhala ukuthi into yokuqala ezokwenzeka lapho ukuhlwithwa kwebandla kwenzeka kwabafele kuKristu bayovuka kuqala. 

Audio Lesson:

Back to: Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Leave a Reply