Isithombe Sokuhleleka Kwebandla

Njengoba sihlola INcwadi kaThimothewu WokuQala, kuThimothewu Wesibili kanye noThithu, singena eZincwadini Zabelusi. Ubudlelwano bukaPawula noThimothewu buyisibonelo samakhulu ezinkulungwane zabafundisi abakhulu nabafundisi abancane kuwo wonke umlando webandla. Thimothewu wesibili isahluko sesibili nevesi lesibili, igxila kithi uhlobo lwemfundo engasoze yathathelwa indawo: fundisa amadoda athembekile futhi akwazi ukufundisa abanye abantu. UPawula wagcizelela isimilo okufanele amadoda abe naso azohola ebandleni. 

Audio Lesson:

Back to: Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Leave a Reply