Ibandla lama Ephifani amathathu

UPawula uxwayisa uThimothewu ngokuthanda izinto ezibonakalayo futhi uyafundisa, Ukumesaba uNkulunkulu nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu. UPawula unikeza izwi lokukhuthaza abacebile: Ingabe unayo ingcebo noma ingcebo ingeyakho? Phakathi kokuvela kokuqala kukaKristu lapho kufika insindiso nokuvela kwesibili lapho uKristu ebuya, kukhona ukubonakala kukaNkulunkulu ngawe nangami, abantu Bakhe abangajwayelekile. Ukugcizelela kwencwadi kaPawula kuThithu iwukuthi ukwengamela kokuhlonipha uNkulunkulu kusho ababonisi abesaba uNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Leave a Reply