Ukuzihlola Kusuka Entanyeni Kuya Phezulu

Enye yezinkulumo zikaJesu ezinkulu kunazo zonke kwakuyiNtshumayelo Yakhe yaseNtabeni, efinyeza kafushane imfundiso yokuziphatha yalo lonke iBhayibheli. UJesu wafundisa izimo zengqondo ezinhle nobuntu bomfundi weqiniso. Izimo zezulu zisibonisa isimo sengqondo esifanele sokuza kuNkulunkulu nokusuka kuNkulunkulu siye emhlabeni ukuze sibe yingxenye yesisombululo Sakhe. Umbuzo obalulekile uthi: Ingabe uyingxenye yenkinga, noma ingabe uyingxenye yesixazululo sikaJesu? 

Audio Lesson:

Back to: Isingeniso seTestamente Elisha: uMathewu

Leave a Reply