Ukuphi Umfowenu?

Ukubuyisana kuyindikimba eyinhloko eBhayibhelini; babuyisane noNkulunkulu, babuyisane nabo. UGenesise isahluko sesine usisiza ukuthi sithole izimbangela zokungqubuzana nezinye izixazululo. UKayini no-Abela bobabili baletha imihlatshelo kuNkulunkulu. Inhliziyo kaKhayini yayingalungile kuNkulunkulu, ngakho umnikelo wakhe wawungamukeleki. UKhayini wathukuthela, wadangala, wambulala umfowabo. Funda ikhambi likaNkulunkulu elingaphusile elisasebenza kulabo abathukuthele nabacindezelekile. 

Audio Lesson:

Back to: UGenesise no-Eksodusi

Leave a Reply