Amathambo Omileyo

UHezekeli waba nombono wesigodi samathambo omile. UHezekeli waprofetha emathanjeni ahlangana, abe esengezelwa ngomsipha kanye nenyama. Yathi-ke iNkosi, Profetha kuMoya, uMoya kaNkulunkulu ukuze imizimba iphile. Noma yini esizama ukuyenza ngaphandle kukaMoya ayinakwenzeka njengokunikeza amathambo afile impilo entsha. Ibandla kumele likhuthazwe nguMoya oNgcwele ukuyisa iVangeli lempilo ezweni elifile ngokomoya. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abakhulu: U-Isaya – uDaniyeli

Leave a Reply