Abakholwayo Bemelene Nabase Bhabhiloni

UDanyeli nabangani bakhe abathathu bathathwa futhi bafundiswa emanyuvesi aseBhabhiloni. UNkulunkulu wasebenzisa isimemezelo senkosi ukuze abeke lomprofethi eBhabhiloni ukuze akhonze ezinye izithunjwa. Incwadi kaDanyeli ihlukanisa ibe izingxenye ezimbili: ukulandisa okungokomlando, nesambulo esingokwesiprofetho. UHezekeli, uJohane, noDaniyeli baprofetha ngezikhathi zokugcina futhi babengabaprofethi ababedingisiwe. Impilo kaDaniyeli iyisibonelo esihle kakhulu sokuphila impilo eqinile, emsulwa, yokumesaba uNkulunkulu phakathi kwendawo enobutha. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abakhulu: U-Isaya – uDaniyeli

Leave a Reply