Amazwi Okugcina Esotsha Elidala

Kulesi sihloko sizohlola incwadi yokugcina yomphostoli uPawula. Njengoba uPawula ebhala incwadi yakhe yesibili kuThimothewu uyazi ukuthi izinsuku zakhe zibaliwe. UPawula usebenzisa imifanekiso yesosha, umsubathi kanye nomlimi ukugcizelela umsebenzi oqondile, onzima nowesineke wokuphila iVangeli njengabafundi bakaJesu Kristu. Kunemithetho yokuphila kuKristu, futhi omunye wayo kufanele uthabathe isiphambano sakho futhi uzimisele ukumlandela nokuhlupheka ngenxa Yakhe. 

Audio Lesson:

Back to: Izincwadi zikaPawulu: abaseGalathiya – II Thimothewu

Leave a Reply