Kungcono uvele ukukholwe!

Incwadi yamaHeberu igcwele izexwayiso mayelana nobuqili bokuhlubuka. Umgomo walencwadi ukuphuca isiqiniseko samanga kulabo ababengakazibophezeli ngokukholwa. Khuthazanani imihla ngemihla kusathiwa namuhla, funa kube khona kini owenziwa lukhuni ngokukhohlisa kwesono. Isikhuthazo sakhe kuso sonke siqondiswe kwabathi bangamakholwa abangakazalwa ngokusha ngenxa yokuthi bayekela ukuntula ukholo olusindisayo kuJesu Kristu. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply