Gxila ekukholweni

AmaHeberu athi kubantu abadangele, abashushiswayo, Ningalulahli ukholo lwenu ngoba ifu elikhulu lofakazi lisihaqile! AmaHeberu isahluko seshumi nanye saziwa njengesahluko sokukholwa, futhi sinika izizathu zokuthi kungani kufanele sibambelele okholweni lwethu. Ukukholwa kusindisa futhi kusinika amandla ethembeni lethu. Kufanele siphile ngokukholwa. Umbhali unika izibonelo eziningi zokuthi ukholo lungasho ukuthini nokuthi ukholo lungenzani. Umbhali uphetha ngokunxusa ukuba silalele labo abangabelusi bethu bokomoya. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply