Ingonyama Iyabhodla U-Amose Uyakubona Lokho

U-Amose wayengumuntu ovamile, engumvuni wamakhiwane nomalusi, nokho uNkulunkulu wakhetha ukumsebenzisa njengomunye wabaprofethi baKhe. U-Amose waprofetha eMbusweni waseNyakatho ngokuthunjwa kwe-Asiriya okwakuza. Wakhonza ngesikhathi sokudlondlobala eMbusweni waseNingizimu. Eqinisweni, uNkulunkulu uthi labo abazuzayo ngokomoya bayokwahlulelwa ngezinga eliphakeme. Ngokuka-Amose, ngolunye usuku izinhliziyo zabantu bakwa-Israyeli ziyobuyela kuNkulunkulu wabo. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abancane: uHoseya – uMalaki

Leave a Reply