Okwabonwa Ngu-Edomi

Encwadini emfushane kunazo zonke eTestamenteni Elidala, singathola izifundo ezinkulu. UNkulunkulu wakhuluma ngo-Obadiya ukuze alahle isizwe sakwaEdomi ngoba abantu baso babethokozile futhi bakhazimula lapho uJuda ewa. Indaba yobutha phakathi kukaIsrayeli noEdomi ibuyela emuva kumawele, uJakobe no-Esawu. Laba bazalwane bamele umehluko phakathi kwalabo abangokomoya, abafuna uNkulunkulu futhi abalalela izindlela Zakhe, nalabo abathanda izwe lenyama kuphela kanye nezifiso zabo zobugovu. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abancane: uHoseya – uMalaki

Leave a Reply