Imvelaphi, Nokulandelana kokungcwelisa

UJakobe usitshela ngemithombo nokulandelana kokungcweliswa. UJesu noJakobe bafundisa ukuthi ikhambi lenkinga yesono, ngisho nesono sobulili, yimiBhalo ngoba iZwi likaNkulunkulu liyaphila futhi linamandla. UJakobe ugcizelela ukubaluleka kokulalela nokusebenzisa iZwi likaNkulunkulu ekuphileni kwethu. UJakobe ugxila emithonjeni yesiyalo nokuthi ulimi kumele lukhuzwe ngokuphelele. Kufanele sibeke ukuphila kwethu ngaphansi kokulawula kokuhlakanipha kukaNkulunkulu, hhayi ukuhlakanipha kwasemhlabeni. 

Audio Lesson:

Back to: AmaHeberu – Isambulo

Leave a Reply