Akahambi futhi Akezi

INineve laliyinhloko-dolobha yezitha zika-Israyeli ezimbi kakhulu ezinsukwini zikaJona. Ngakho lapho uNkulunkulu ebiza uJona ukuba aye eNinive futhi ashumayele umlayezo wesahlulelo esizayo uma bengaphenduki, umprofethi wagijima wazama ukucashela uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wenza uJona waphenduka ekungalalelini kwakhe ngamabomu lapho egwinywa inhlanzi enkulu. Ngemva kwezinsuku ezintathu esesiswini saleyo nhlanzi, uJona wathandaza futhi waphenduka, futhi wafunga ukuthi uzolalela uNkulunkulu. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abancane: uHoseya – uMalaki

Leave a Reply