Umphrofethi Ocwasayo

Esahlukweni sokuqala uJona akezanga kuNkulunkulu. Esahlukweni sesibili, esesiswini senhlanzi, uJona uza kuNkulunkulu, ethi ngizokwenza. Esahlukweni sesithathu uJona uya eNinive kuNkulunkulu. Umongo oyisendlalelo sencwadi kaJona uthando lukaNkulunkulu kubantu bonke, ngisho nabantu ababezondwa njengabase-Asiriya baseNinive. Nakuba uJona ayenobandlululo olukhulu futhi ethukuthele ngokuthi uNkulunkulu wayeyobathethelela abaseNinive, uNkulunkulu ngesineke wabonisa uJona uthando lwakhe olukhulu ngalowo muzi. 

Audio Lesson:

Back to: Abaprofethi Abancane: uHoseya – uMalaki

Leave a Reply