Abahlushiwe Abalamulayo kanye Nezethembiso, Izethembiso

Kufanele siqonde ukuhluka kwabalingani bethu ukuze sikwazi ukuxhumana ezingeni elijulile. Kunemibuzo yeBhayibheli eyisishiyagalombili okufanele siyibuze: ‘Uphi?’, ‘Ubani okutshelile?’, ‘Ingabe udlile emthini owenqatshelwe?’, ‘Wenzeni? ‘Uphumaphi?’ nokuthi ‘Uyaphi?’, ‘Ungubani?’ nokuthi ‘Yini ngempela oyifunayo?’ Ngamanye amazwi, Ufuna ukuba ngubani, kuphi futhi yini uNkulunkulu akuhlelele ukuba ube yiyo? 

Audio Lesson:

Back to: Umndeni Nomshado

Leave a Reply